Bed & Breakfast, gelegen in het betuwse dorp Rumpt, midden in een landelijke omgeving.

U vindt hier informatie over onze B&B maar ook over de tuinen die wij hier 35 jaar geleden zijn gestart.

Rumpt is een dorpje langs de linge. De Linge, een rijk stuk natuur in het landschap, kronkelt voor een groot gedeelte door de gemeente West Betuwe. De Linge is grotendeels gebleven wat ze was, geen kanaal met zware oeverbescherming, maar een natuurlijk riviertje. Daarom vormt de Linge met zijn oevers, uiterwaarden, rietkragen, moerassen, grienden, wielen en wilgenbossen eigenlijk één groot waardevol natuurgebied.

Reeds omstreeks het jaar 960 wordt Rumpt (als Rumpst) vermeld in een lijst van bezittingen van de St. Maartenskerk te Utrecht (Sloet, Oorkondenb., nr. 96). In de loop van de geschiedenis komen we dit dorp ondermeer ook tegen onder benamingen als Rumede, Romde en Rumt. De Heerlijkheid, die alleen het dorp Rumpt omvatte, schijnt evenals Gellicum later te hebben behoord tot het Land van Arkel.

In een oorkonde van 1 augustus 1341 wordt voor het eerst melding gemaakt van het Huis te Rumpt.

Door Ricoud van Heeswijk, proost van St. Pieter te Utrecht werd aan Hertog Reinald opgedragen:“mijn huys (ende) mijn hoffstadt te Roemde mit allen dien voirborchten, graven, vesten ende tymmer, dat dair nu staet off namails staen sall, mit den bongaerden, mit den wiere ende mit allen den lande, dat ick liggende heb aldair te Roemde, butendijcx der Linghen waert, van den dorp te Roemde nederwaert tot des abds land van sunte Marienwerde, dat beneden mynen huys voirs gelegen is”.